Napište nám lekarna@lekarnanova.cz

Obchodní podmínky

OCHODNÍ PODMÍNKY

vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu

společnosti IMPEX Co, spol. s.r.o., Lékárna NOVA (dále jen „obchodní podmínky“)

 

Lékárna NOVA 

provozovatel lékárny IMPEX Co, spol. s.r.o., IČ: 45478520

se sídlem Botanická 57/61, 602 00, Brno, Královo Pole

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, číslo vložky 4909

 

Vedoucí lékárník: PharmDr. Darina Zapletalová

IČZ lékárny: 72995065

 

Informační služba:

Telefon: +420 549 245 817, +420 737 378 242

E-mail: lekarna@lekarnanova.cz

 

E-shop www.lekarnanova.cz                                  

Prodávající   Lékárna NOVA

Spotřebitel - Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Léčiva - Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

Zboží - Zboží určené prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem (na e-shopu) v rámci jeho podnikatelské činnosti, jedná se například o zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, není vázán na lékařský předpis, a dále veterinární přípravky

Objednávka - Objednání zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetovém obchodě Lékárna NOVA prodávajícího na internetových stránkách www.lekarnanova.cz

Odběrné místo - Lékárna NOVA na Botanické 57/61 Brno 602 00

Výdejní místo - jakékoliv výdejní místo sítě Zásilkovna/PPL/Česká pošta nacházející se na území České republiky

Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o léčivech – Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

Důležité kontakty v rámci Lékárna NOVA a na příslušné úřady viz Závěrečná ustanovení obchodních podmínek.

Důležité upozornění – Obsah obchodních podmínek může být prodávajícím jednostranně měněn či doplňován viz Závěrečná ustanovení obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy – papírový formulář k vyplnění pro odstoupení od smlouvy najdete zde

Reklamace – papírový formulář pro reklamaci najdete zde

 

I. Úvodní ustanovení

1. [Předmět obchodních podmínek]

Prodávající vydává tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi sebou uzavírají prodávající a kupující prostřednictvím internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické objednávky je kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy.

2. [Kupující]

Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České republiky.

3. [Rozhodné právo, jazyk]

Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4. [Komunikační prostředky na dálku]

Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

5. [Osobní údaje]

Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že kupující nemá zákaznický účet, resp. si jej zruší, budou jeho osobní údaje zpracovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy, resp. převzetí zboží za účelem oprávněných zájmů prodávajícího (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (např. soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány. Souhrnná informace je umístěna zde.

II. Předmět kupní smlouvy

1. [Specifika zboží z internetového obchodu]

Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti. Seznam zboží (a jeho ceny) v internetovém obchodu se může lišit od zboží (včetně jeho cen) nabízeného v kamenné prodejně Lékárny NOVA. Prostřednictvím internetového obchodu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

2. [Fotografie zboží]

Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.

3. [Informace ohledně zboží]

U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. V internetovém obchodu jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména nikoliv však výlučně následující údaje:

a. specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),

b. informace o poštovném, tzn. o nákladech za dopravu a balném a případně o poplatcích za výběr způsobu platby kupní ceny zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě/lékárně.

c. povinné informace dle zákona o léčivech, pokud se jedná o léčiva,

4. [Změny zboží a cen, vyprodání zásob]

Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě vždy uvedeny.

5. [Zvláštní akce]

Pokud prodávající provozuje akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, mají akční podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami; případně se tyto obchodní podmínky použijí podpůrně, pokud úprava v akčních podmínkách chybí, nebo je neplatná.

III. Objednávka zboží – Uzavření kupní smlouvy

1. [Povinnosti smluvních stran]

Povinností prodávajícího je

a. dodat kupujícímu zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu řádně a včas a na sjednané odběrné či výdejní místo,

b. předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží,

c. umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.

2. [Proces objednávky]

Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.

3. [Uzavření kupní smlouvy]

Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím viz odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek.  

4. [Akceptace obchodních podmínek]

Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu) uvedenou na internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.

5. [Potvrzení přijetí objednávky]

Prodávající potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím.

6. [Možné ověření objednávky]

Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

7. [Avizování nemožnosti dodání, Zrušení objednávky]

Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává, nebude-li možné objednané zboží doručit ve lhůtě původně avizované, nebo zjistí-li prodávající, že objednávku, u níž byl kupujícím zvolen osobní odběr, není pro překročení úložní kapacity odběrného místa tímto způsobem možné doručit, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v zákaznickém účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.

8. [Následné změny ze strany kupujícího]

Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

9. [Zjevné chyby v popisu nebo ceně zboží]

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.

IV. Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny, databáze nespolehlivých zákazníků

1. [Způsoby placení]

Při konkrétním nákupu vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. náklady na dopravu). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:   

a) v hotovosti v případě osobního odběru zboží v lékárně;

b) benefitními poukázkami v lékárně;

c) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednána přeprava u oprávněného přepravce (hotovost přebírá přepravce). V případě přepravy PPL je zpravidla možné hradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou;

d) platbou online přes platební brány nebo převodem; 

2. [Splatnost kupní ceny]

Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:

a.) u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,

b.) u zboží dodaného v odběrném nebo výdejním místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem,

c.) u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky dle čl. III odst. 2. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího,

3. [Potvrzení o zaplacení]

Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.

4. [Vystavení faktury]

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. O vystavení faktury bude kupující informován pomocí e-mailu s odkazem, kde je možné si fakturu v elektronické podobě stáhnout; vždy je pak faktura uložena v rámci zákaznického účtu. V případě platby předem je součástí faktury také účtenka vystavena v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb a dalšími příslušnými předpisy. Při platbě v rámci lékárny, je účtenka vystavena na lékárně a předána kupujícímu při převzetí. V souladu s vyloučením jakýchkoliv následných změn objednávky kupujícím dle čl. III odst. 2. obchodních podmínek prodávající rovněž vylučuje provedení takových pozdějších změn obsahu vystavené faktury k žádosti kupujícího, v důsledku, kterých by obsah faktury odporoval obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím k objednávce kupujícího. 

5. [Vystavení dobropisu]

Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a.) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo

b.) odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo

c.) bude-li zboží kupujícím uhrazeno předem a nevyzvednuto kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.  

6. [Převzetí zboží]

Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

V. Doprava zboží a poštovné, osobní odběr, přechod nebezpečí škody na věci

1. [Způsoby dopravy]

Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží uvedených v “košíku”. Způsob dodání zboží je možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím.  

2. [Osobní odběr v lékárně]

Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v lékárně vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 5 dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. U každé zásilky je možnost prodloužení úložní doby vždy pouze jednou. Maximální úložní doba /s prodloužením včetně/ je 10 dnů od odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.

3. [Osobní odběr ve výdejním místě]

Kupující může pro osobní odběr takového zboží, které ani v souhrnu nepřesahuje hmotnost 5 kg, zvolit jakékoliv z výdejních míst sítě Zásilkovna provozované společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9

Podmínky osobního odběru zboží ve výdejním místě výslovně upravují „Obchodní podmínky“ společnosti Zásilkovna s.r.o. Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje na to, že oproti podmínkám osobního odběru zboží v odběrném místě dle obchodních podmínek jsou podmínky osobního odběru ve výdejním místě upraveny odlišně.

Kupující proto souhlasí s tím, že zvolením osobního odběru v některém z výdejních míst sítě Zásilkovna, akceptuje „Obchodní podmínky“ společnosti Zásilkovna s.r.o. Stejně tak kupující výslovně bere na vědomí, že osobní odběr ve výdejním místě nelze zvolit u zboží, jehož hmotnost samostatně či v souhrnu přesahuje 5 kg.

4. [Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží]

Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (nikoliv Lékárna NOVA), je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Kupující je povinen převzít veškeré zboží i v případě, že přepravce připravil dle žádosti kupujícího či s jeho souhlasem zboží k vyzvednutí k osobnímu odběru na vybraném výdejním místě u externího smluvního partnera přepravce, přičemž prodávající nenese kupujícímu v této souvislosti žádné náklady. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě nebo výdejním místě ve lhůtě k tomu určené.

5. [Opakované doručování]

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

6. [Větší množství zboží]

Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít.

7. [Převzetí zboží od přepravce a jeho kontrola]

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. [Nabytí vlastnictví]

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

VI. Dodací lhůty

1. [Dodací lhůty podle typu zboží]

Není-li na webových stránkách v internetovém obchodu uvedeno jinak, jsou dodací lhůty zboží stanoveny následovně:

a.) Léčiva

Léčiva budou kupujícímu odeslána nejpozději ve lhůtě 48 hodin přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Takové oznámení provádí prodávající elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo v zákaznickém účtu.

b.) ostatní zboží

Je-li zboží k dispozici skladem, je v případě

(i) přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem;

(ii) osobního odběru předáno kupujícímu ve zvoleném odběrném místě nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem. Otevírací doba lékárny na www.lekarnanova.cz;

(iii) osobního odběru ve výdejním místě předáno kupujícímu v jím zvoleném výdejním místě do nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem. Seznam výdejních míst vč. jejich otevírací doby je uveden na www.zasilkovna.cz.

Nebude-li možné ve výše uvedených lhůtách objednané ostatní zboží dodat, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu postupem dle článku III. odst. 7 obchodních podmínek.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. [Poučení o odstoupení]

Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně:

a.) Kupující/Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne:

(i) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo

(ii) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

b.) Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu

- emailem zaslaném na emailovou adresu: lekarna@lekarnanova.cz,

- písemně dopisem na adresu Lékárna NOVA, Botanická 57/61 Brno 602 00 nebo

- vzorový dokument pro odstoupení od smlouvy je umístněn na našich webových stránkách (k dispozici zde.)

c.) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

d.) V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu pobočky lékárny prodávajícího:

Lékárna NOVA, Botanická 57/61 Brno.

Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Zboží lze vrátit také osobně v provozní době v Lékárně NOVA, Botanická 57/61 Brno.

e.) Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.

f.) V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.

g.) Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.

h.) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

i.) Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

j.) Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

2. [Potvrzení přijetí odstoupení]

V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup.

3. [Případy, kdy nelze odstoupit]

Ohledně léků platí následující: Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu v případě uzavření kupní smlouvy na dálku podle občanského zákoníku (obdobně je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).

Ohledně dalšího zboží (např. zdravotnické prostředky nebo potravinové doplňky) pak Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se jedná o zboží:

(i)         upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

(ii)        které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(iii)       v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

4. [Dárky poskytované se zbožím]

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení. 

5. [Podnikatel]

Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.

VIII. Odpovědnost z vadného plnění, Záruční podmínky

1. [Příslušné právní předpisy]

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku). Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. občanského zákoníku (viz dále).

2. [Odpovědnost za jakost při převzetí]

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a.) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b.) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. [Práva kupujícího z vadného plnění]

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a.) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b.) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

c.) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo

d.) vyplývá-li to z povahy zboží.

Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

4. [Doba pro uplatnění reklamace]

Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

5. [Nemožnost reklamace]

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

6. [Potvrzení o odpovědnosti prodávajícího]

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle § 2166 odst. 1 občanského zákoníku nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.

7. [Proces reklamace]

Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího:

a) e-mailem na lekarna@lekarnanova.cz nebo

b) písemně dopisem zaslaným společně se zbožím na adresu sídla prodávajícího Lékárna NOVA, Botanická 57/61 Brno. 

Formulář pro reklamaci najdete Kupující uvede při uplatnění reklamace požadované údaje tzn. své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

8. [Vrácení zboží]

Při uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak, vrátí kupující prodávajícímu na své náklady zboží původně dodané, a to způsobem uvedeným níže:

- Vrácené zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na pobočku Lékárna NOVA, Botanická 57/61 Brno 602 00. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. 

9. [Potvrzení o reklamaci]

Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení reklamace zboží e-mailem uvedeným v objednávce nebo v zákaznickém účtu bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.

Prodávající dále zašle kupujícímu e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

IX. Závěrečná ustanovení 

1. [Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, neplatnost ujednání]

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.

2. [Řešení mimosoudních stížností]

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

3. [Kontrolní orgány]

Dalšími kontrolními orgány jsou:

1.     příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,

2.     Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

3.     Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. [Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu]

Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. [Právní předpisy]

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. [Specifická regulace]

Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

7. [Prohlášení kupujícího]

Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.

8. [Účinnost obchodních podmínek]

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 1. 3. 2023. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.